Vítáme Vás v Základní a Mateřské škole Zdiby

Úplnost a velikost školy

Základní škola Zdiby vzdělává žáky primárního stupně, jsou zde dvě oddělení školní družiny. Od 1. září 2010 škola otevřela doposud chybějící 5. ročník díky nově zbudované přístavbě.

Vybavení školy

Škola byla založena v roce 1898, v 80. letech minulého století proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v letech 2009-2010 pak došlo k přistavení nového křídla. Ve staré budově jsou tři učebny. Je zde i malá tělocvična, která nabízí základní vybavení. Areál školního hřiště je využíván i školní družinou. Chodby jsou upraveny pro další aktivity dětí - stolní fotbal, knihovnička pro žáky s posezením. Školní areál je oplocen, pozemek školy nabízí všestranné využití, jak pro žáky během vyučování, tak i pro děti ve družině. Součástí školy je také budova mateřské školy se školní kuchyní a jídelnou.

Zaměření školy

Základní škola má svá specifika a tím se liší od ostatních škol. Zejména se jedná o malý kolektiv učitelů i žáků, v rozpětí 1. - 5. ročníku. Nabízí se tak zaměření na rodinnou atmosféru a individuální přístup k žákům, rozvíjení jejich tvořivosti a nadání. Proto jsme si vybrali název Tvořivá škola i pro náš školní vzdělávací program. Usilujeme o vytvoření tvůrčího a podnětného prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a chrání a podporuje žáky nejslabší. Základní vzdělávání na 1. stupni je zaměřeno na přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. To je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. Charakter výuky by měl motivovat žáky k dalšímu učení a vést je k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. Ve školním roce 2009/2010 byla zavedena rozšířená výuka jazyků. Podle našeho školního vzdělávacího programu je výuka cizího jazyka od prvního ročníku povinná.

Naší vizí je vychovat Vaše děti pro úspěšný život.

Děkujeme za návštěvu našich stránek. Rádi Vás přivítáme osobně i u nás ve škole !